En långsiktigt förbättrad miljö

Getinge Storkök AB tillverkar och säljer högkvalitativa produkter för storkök, och skall aktivt bidraga till en långsiktigt förbättrad miljö, genom att våra produkter konstrueras för såväl en resurseffektiv tillverkning som resurssnål drift, för att så lite som möjligt av våra naturtillgångar ska förbrukas. 

Detta skall uppnås genom att:

  • Getinge Storkök handlar på ett seriöst och ansvarsfullt sätt i dessa frågor, och har som minimikrav att uppfylla gällande myndighetskrav och författningar.
  • Getinge Storkök arbetar kontinuerligt med utveckling av moderna produktionsprocesser, för att därigenom minska miljöpåverkan så mycket som möjligt.
  • Getinge Storkök arbetar kontinuerligt med utveckling av moderna produkter, och med ständiga miljöförbättringar.
  • Getinge Storkök aktivt medverkar till att återvinning sker av våra produkter då de är slutanvända.
  • Getinge Storkök vid val av råmaterial beaktar de följder de kan ha på miljön och eftersträvar användning av återvinningsbart material.
  • Getinge Storkök ger de anställda möjlighet att ta ansvar för miljöförbättringar så att alla tillsammans kan medverka till ett kretsloppstänkande.

Miljöcertifikat

Miljö Getinge Storkök

Solceller och elbilar

Vi är självförsörjande på el genom vår investering i solceller.
Våra företagsbilar byts successivt ut till elbilar.
Vi har ett miljöledningssystem i överensstämmelse med standarden ISO 14001:2015. Certifieringen omfattar följande verksamhet: Konstruktion, tillverkning och försäljning av kokgrytor för kök.

Vi kör elbilar från Tesla.